Reklamačný poriadok

Ak sa rozhodnete tovar vrátiť alebo reklamovať, najprv nás o tejto skutočnosti informujte na emailu: objednavky@novexplus.cz

Adresa pre vrátenie (aj reklamacií) tovaru je P. O. BOX:

NOVEX PLUS s.r.o.

P. O. BOX č. 8

022 01 Čadca 

SR


Pokiaľ bude vrátený tovar zaslaný späť do sídla spoločnosti, nebude vyzdvihnutý! 
 
Pokiaľ bude tovar zaslaný späť k nám na dobierku, nebude vyzdvihnutý.
 
Pokiaľ zvolíte iného dopravcu ako poštu, uistite sa, že vie doručiť balíček do P. O. BOXu na poštu.
 

Tovar dajte do pôvodného stavu a riadne zabaľte. Nelepte, prosím adresné štítky a lepiacu pásku priamo na krabici, ale použite iný (sekundárny) obal uložit v podobe plastovej tašky alebo papiera. V prípade poškodenia obalu alebo tovaru môže dôjsť k prípadnému zníženiu vrátenej čiastky o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Spotrebiteľ platí poštovné spojené s vrátením tovaru.

 Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
 

download-button-2

Reklamačný formulár:

download-button-2

 

ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenia
Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia") musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačný poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci zoznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení k 1. 1. 2014.

Predávajúci nezodpovedá za vady V TÝCHTO PRÍPADOCH:
1. ak je vada je na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,

2. ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,

3. chyba vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. Uplynutím životnosti),

4. je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,

5. vada vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

 

ČLÁNOK 2

Uplatnenie reklamácie
Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné takisto uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke alebo v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližšom.

Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi činiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či sa jedná o tovar, ktorý je zabudované či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

 

ČLÁNOK 3

Lehota pre uplatnenie PRÁV
Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z chýb u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci alebo výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovar je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

Lehotu na uplatnenie práv z chýb nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líšia s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade neoprávnenej a zamietnuté reklamácie mu budú účtované náklady spojené s touto neoprávnenou reklamáciou, ktoré vznikly predajcovi.

 

ČLÁNOK 4

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru. V zložitejších prípadoch sa táto doba môže predĺžiť. Na túto skutočnosť musí upozorniť kupujúceho. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty pracovný deň najbližší nasledujúci. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne ​​potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenie nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.

Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, keď mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovaru svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

 

ČLÁNOK 5

VALITA PRI PREVZATIE
Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 občianskeho zákonníka, teda:

a) tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

b) tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

c) tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

 

ČLÁNOK 6

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADU, KTORÁ JE podstatným a nepodstatným PORUŠENÍM ZMLUVY
Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na vady tovaru vzniknuté v čase 24 mesiacov od prevzatia, a to pre vady, u ktorých sa neuplatnia zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa čl. 5. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, ak by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.

Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie nové veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.

Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

 

ČLÁNOK 7

NÁKLADY REKLAMÁCIE A RIEŠENIE SPOROV
Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady.

Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na existujúce systémy mimosúdnych riešení sporov spotrebiteľov najmä na systém www.vasestiznosti.sk, prípadne na príslušný súd.

 

ČLÁNOK 8

ZMLUVNÁ ZÁRUKA ZA KVALITU
Poskytol Ak predávajúci nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neurčuje niečo iné.

 

Záverečné ustanovenia

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Novex Plus, s.r.o., P.O.BOX č.8, 022 01 Čadca, adresa elektronickej pošty objednavky@novexplus.cz