Reklamačný poriadok

Najprv nás informujte o tejto faktúre na e-mail: objednavky@novexplus.cz

Spiatočná adresa na P.O. BOX:

NOVEX PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným

P.O.Box č. 8

022 01 Čadca

SR


Pokiaľ bude tovar zaslaný do sídla spoločnosti, nebude vyzdvihnutý! 
 
Pokiaľ nám bude tovar zaslaný na vyzdvihnutie, nebude vyzdvihnutý.
 
Ak zvolíte iného prepravcu ako poštu, uistite sa, že dokáže doručiť balík do vašej poštovej schránky.
 

Vráťte ho do dobrého stavu a riadne zabaľte. Nelepte prosím adresné štítky a lepiacu pásku priamo na krabici, ale použite iný (sekundárny) obal ako je igelitové vrecko alebo papier. V prípade odvozu tovaru alebo tovaru môže byť použitá čiastka znížená o náklady vynaložené na vrátenie tovaru do stanu.

Poštovné za vrátenie tovaru hradí spotrebiteľ.

 Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
 

tlačidlo-stiahnuť-2

Reklamačný formulár:

tlačidlo-stiahnuť-2

 

ČLÁNOK 1

Univerzálne ustanovenia

Práva kupujúceho vyplývajúce zo spoľahlivého prevedenia (ďalej len „reklamácia“) sú vždy k dispozícii s dodatočným reklamačným konaním. V neupravených veciach sa reklamačný poriadok vzťahuje na právny poriadok Slovenskej republiky. Predávajúci Zákazníka riadne uzná z reklamačného konania aj na prianie Zákazníka a poskytne mu ho v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa od 1.1.2014.

Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:

1. ak je vada na veci v čase prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny,

2. ak ide o tovar použitý, zodpovedá vada miere používania alebo opotrebovania tovaru v čase prevzatia kupujúcim,

3. vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),

4. zpôsobené vinou kupujúceho av dôsledku nesprávneho používania, skladovania, nesprávnej údržby, zásahov kupujúceho alebo mechanického poškodenia,

5. vada bola spôsobená vonkajšou udalosťou, ktorú predávajúci nemohol ovplyvniť.

 

ČLÁNOK 2

Uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné taktiež uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke či v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližším.

Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdením o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi robiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či sa jedná o tovar, ktorý je zamontovaný či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

 

ČLÁNOK 3

Lehota na uplatnenie práv

Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia uplatniť v zákonom stanovenej lehote maximálne však 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z vadného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z vadného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru mu budú účtované náklady spojené so skladovaním v súlade s platným zákonom.

ČLÁNOK 4

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru. V zložitejších prípadoch sa táto doba môže predĺžiť. Na túto skutočnosť musí upozorniť kupujúceho.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty pracovný deň najbližšie nasledujúci. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.

Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

ČLÁNOK 5

AKOST PRI PŘEVZETÍ

Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 Občianskeho zákonníka, teda:

a) tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

b) tovar sa hodí k účelu, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

c) tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Ak sa prejaví vada v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatíí.

ČLÁNOK 6

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBU, KTORÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM ZMLUVY

Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na vady tovaru vzniknuté v dobe 24 mesiacov od prevzatia, a to pre vady, pri ktorých sa neuplatní zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa čl.5. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, keď by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.

Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie novej veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.

Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

ČLÁNOK 7

NÁKLADY REKLAMÁCIE A RIEŠENIE SPOROV

Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady.

Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na existujúce systémy mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov najmä na systém www.vasestiznosti.cz, prípadne na príslušný súd.

 

ČLÁNOK 8

ZMLUVNÁ ZÁRUKA ZA KVALITU

Ak predávajúci poskytol nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia (záručný list) alebo zmluva neustanovuje niečo iné.

Článok 9

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak sa stane niektoré ustanovenie Pravidiel neplatným alebo neúčinným alebo sa takým stane, bude neplatné ustanovenie nahradené ustanovením, pričom neplatné ustanovenie bude hlavné. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ustanovenia.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je dostupná.

Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy..

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Novex Plus, s.r.o, P.O.BOX č. 8, 022 01 Čadca , adresa elektronickej pošty  objednavky@novexplus.cz